Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie statystyki celnej jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia towarów i innych przedmiotów przywożonych/wywożonych przez granicę do statystyki celnej. Obowiązek zgłoszenia statystycznego obowiązuje: w przywozie jednocześnie ze zgłoszeniem do ostatecznej odprawy celnej, w wywozie za pośrednictwem publicznych zakładów przewozowych w chwili nadania przesyłki do transportu, za pośrednictwem poczty w wolnym obrocie oraz w innym wywozie w chwili zgłoszenia towaru do ostatecznej odprawy celnej. W przewozie jednocześnie ze zgłoszeniem do odprawy celnej w urzędzie wejściowym. Należy pamiętać, że to my jako zgłaszający odpowiadamy za prawdziwość i wyczerpującą dokładność zgłoszenia. W przywozie powinniśmy złożyć zgłoszenie w tym urzędzie celny, w który, następuje ostateczna odprawa celna.W wywozie za pośrednictwem publicznych zakładów przewozowych kartę zgłoszenia statystycznego złożyć należy już w chwili nadania przesyłki do transportu i dołączyć do listu przewozowego. Karta ta towarzyszy towarowi do urzędu celnego wyjściowego.

Towary wolne od obowiązku statystycznego

Grupa towarów zwolnionych z statystyki celnej to: towary i przedmioty w ilości poniżej 250 gr. niepodlegające ocleniu, środki płatnicze krajowe i zagraniczne z wyjątkiem monet złotych i srebrnych, papiery wartościowe, krajowe towary przewożone z polskiego obszaru celnego przez zagraniczny obszar celny do innych miejscowości na polskim obszarze celnym, towary i przedmioty przewożone przez polski obszar celny pocztą oraz w ruchu podróżnych, towary przywiezione przez pomyłkę do polskiego obszaru niezgłoszone w przywozie, które po przechowaniu w składach granicznych wracają z powrotem zagranicą. Produkty rybołówstwa polskich rybaków, uzyskane z wód wzdłuż wybrzeża morskiego lub nad nadgranicznych rzekach lub wodach. Zwierzęta domowe, pędzone na paszę lub do wykonywania chwilowych robót. Przybory urzędowe jako: flagi, godła, pieczęcie i druki, przeznaczone dla uwierzytelnienia zastępców dyplomatycznych i urzędowych. Ordery i medale wystawowe nadane przez rządy państw zagranicznych. Do tej grupy należy jeszcze wiele innych towarów, które możemy sprawdzić w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Obowiązki zakładów przewozowych w statystyce celnej

Wszystkie publiczne zakłady przewozowe oraz każdy przedsiębiorca, który trudni się transportem towarów drogami lądowymi lub wodą, może przyjąć towary podlegające zgłoszeniu. Jeżeli w ciągu przewozu dowie się, że towary przeznaczone są do wywozu za granicę celną, może przewozić je dalej tylko pod warunkiem, iż do do listu przewozowego dołączona jest karta zgłoszenia statystycznego. Karta musi odpowiadać przepisom poniższego rozporządzenia dotyczącego statystyki celnej.

Zakłady oraz przedsiębiorcy zobowiązani są badać:

  • czy towar został zgłoszony na formularzu przepisanym
  • czy wszystkie rubryki formularza zostały dokładnie wypełnione
  • czy treść zgłoszenia statystycznego jest zgodna z treścią dokumentów przewozowych
  • czy uiszczona została opłata statystyczna w przepisanej wysokości

Sprawdzenie, które zostało dokonane potwierdza właściwy funkcjonariusz pieczęcią urzędu, względnie zakładu oraz własnoręcznym podpisem. Dopisuje również nazwę stacji załadowania transportu. Karty statystyczne powinny zostać dołączone do dokumentów przewozowych.

Sprawdź również nasze inne wpisy poradnikowe o branży TSL: