intrastat-1000x500

Deklaracja intrastat

Intrastat jest systemem statystycznym, dzięki któremu możemy zbierać informacje i ustalać stan transakcji wewnątrzwspólnotowych. Od kiedy został zniesiony obowiązek wspólnotowy na tego typu wymianę, urzędy zostały pozbawione istotnego źródła takich danych. Informacje wykazywane są przez podmioty gospodarcze przy korzystaniu z deklaracji Intrastat-Wywóz oraz deklaracji Intrastat-Przywóz. Nie każdy, kto przeprowadza wewnątrzunijne transakcje zobowiązany jest do składania deklaracji informacyjnych. Obowiązek przekazywania takich informacji spoczywa na osobach fizycznych lub prawnych oraz na jednostkach nieposiadających osobowości prawnej, którzy przekroczyli progi ustanowione przez Główny Urząd Statystyczny. Każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z deklaracjami Intrastat wtedy, kiedy w danym roku jego wywóz lub przywóz przekroczy któryś z progów. Podatnik składający przekraczający próg np. tylko dla wywozu, musi złożyć deklarację informacyjną wyłącznie w tym zakresie, nie musi brać pod uwagę przywozu.

Deklaracja intrastat – różnica progów podstawowych od progów szczegółowych

W przypadku progów podstawowych w deklaracji Intrastat przedsiębiorca podaje w deklaracji intrastat ogólne dane na temat swoich transakcji z innymi państwami. Informacje te obejmują: rodzaj deklaracji, okres sprawozdawczy, kod izby celnej, liczbę pozycji, numer pozycji, opis towaru, kod towaru, kod rodzaju transakcji, łączną wartość fakturową w polskich złotych, masę netto, ilość w uzupełniającej jednostce miary. W przypadku podatnika, który przekroczył progi szczegółowe w deklaracji intrastat , poza wypełnieniem powyższych deklaracji, musi dodać także informacje na temat: kodu warunków dostawy, łącznej wartości statystycznej w polskich złotych, kodu rodzaju transportu, wartości statystycznej w polskich złotych. Ważną informacją jest to, że progi statystyczne ustalane są odrębnie dla importu i eksportu. Wysokość progów statystycznych Intrastat określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na każdy kolejny rok sprawozdawczy. Publikowane są w programie badań statystycznych statystyki publicznej. Aktualnie pod koniec roku 2021 został opublikowany nowy próg dla podstawowych i szczegółowych deklaracji.

Gdzie i w jakim terminie złożyć deklarację Intrastat?

Po wypełnieniu wszystkich koniecznych formalności, konieczne jest złożenie deklaracji Intrastat w urzędzie. Właściwym urzędem do przekazywania informacji w ramach systemu w Polsce jest Izba Celna w Szczecinie. Deklaracje intrastat można zgłosić w formie elektronicznej jak i papierowej, na formularzach. Jeżeli zdecydujesz się na formę elektroniczną masz dwie opcję: wysłanie jej poprzez internet lub przekazanie na nośniku danych CD-ROM lub dyskietce. Deklaracje Intrastat możesz wypełnić korzystając z kreatora zamieszczonego na portalu internetowy służby celnej www.puesc.gov.pl. Zgłoszenia Intrastat za dany miesiąc, czyli okres sprawozdawczy należy wykonać nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.
W przypadku zgłoszenia deklaracji intrastat za przywóz i wywóz za marzec należy dokonać do 10 kwietnia. Jeżeli dziesiąty dzień miesiąca przypada w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to termin zgłoszenia upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

Zgłoszenia INTRASTAT

Intrastat to system deklaracji celnych dla towarów przekraczających granice państwowe na terenie Unii Europejskiej. Został on wprowadzony w 1993 roku i ma na celu zbieranie informacji o handlu pomiędzy krajami członkowskimi UE. Intrastat jest systemem statystycznym, który gromadzi dane o wartości, ilości i rodzaju towarów będących przedmiotem wymiany handlowej między krajami UE. Deklaracje Intrastat są zgłaszane przez przedsiębiorców, którzy importują lub eksportują towary spoza Unii Europejskiej. System Intrastat zastąpił poprzedni system zbierania statystyk handlowych, który był używany od 1957 roku.

Kara pieniężna za niedokonanie zgłoszenia INTRASTAT

Kary za niezłożenie deklaracji Intrastat różnią się w zależności od rodzaju towaru i kraju, do którego jest on wywożony. Kara za niezłożenie zgłoszenia wynosi 50 euro za każdy dzień, maksymalnie do 5.000 euro. W Polsce można również, otrzymać karę za nie złożenie zgłoszenia deklaracji intarstat oraz również, kiedy wypełnimy deklarację błędnie. Zazwyczaj wtedy kontaktuje się z przedsiębiorcą Administracja Celna i informuje o nieprawidłowościach w danym okresie sprawozdawczym i złożonym zgłoszeniu. Musimy pamiętać, że deklaracje wypełniamy co miesiąc więc kara, również jest nakładana za dane sprawozdanie miesięczne. Jeżeli okaże się, że przez 6 miesięcy składaliśmy błędne deklaracje za przywóz lub wywóz towarów to możemy spodziewać się nałożenia kary za każdy miesiąc. W Polsce kary za błędne zgłoszenie świadectwa towarowego Intrastat to około 3000 – 5000 zł za jeden okres sprawozdawczy.